Category: Uri ng karapatan

Hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan, or ariarian ang sino mang tao nang hindi kaparaanan ng batas, ni pagkaitan ang sino mang tao ng pantay na pangangalaga ng batas. Ang karapatan ng mga taong-bayan na magkaroon ng kapanatagan sa kanilang sarili, pamamahay, papeles, at mga bagay-bagay laban sa hindi makatwirang paghahalughog at pagsamsam sa ano mang layunin ay hindi dapat labagin, at hindi dapat maglagda ng warrant sa paghalughog o warrant sa pagdakip maliban kung may malinaw na dahilan na personal na pagpapasyahan ng hukom matapos masiyasat ang mayhabla at ang mga testigong maihaharap niya sa ilalim ng panunumpa o patotoo, at tiyakang tinutukoy ang lugar na hahalughugin, at mga taong darakpin o mga bagay na sasamsamin.

Hindi dapat magpatibay ng batas na nagbabawas sa kalayaan sa pananalita, pagpapahayag, o ng pamamahayagan, o sa karapatan ng mga taong-bayan na mapayabang magkatipon at magpetisyon sa pamahalaan upang ilahad ang kanilang mga karaingan. Hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatatag ng relihiyon, o nagbabawal sa malayang pagsasagamit nito.

Dapat ipahintulot magpakailanman ang malayang pagsasagamit at pagtatamasa ng pagpapahayag ng relihiyon at pagsamba nang walang pagtatangi o pamimili. Hindi dapat kailanganin ang pagsusulit pangrelihiyon sa pagsasagamit ng karapatang sibil o pampulitika. Hindi dapat bawalan ang kalayaan sa paninirahan at ang pagbabago ng tirahan sa saklaw ng mga katakdaang itinatadhana ng batas maliban sa legal na utos ng hukuman. Ni hindi dapat bawalan ang karapatan sa paglalakbay maliban kun gpara sa kapakanan ng kapanatagan ng bansa, kaligtasang pambayan, o kalusugang pambayan ayon sa maaaring itadhana ng batas.

Dapat kilalanin ang karapatan ng taong-bayan na mapagbatiran hinggil sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa tanan. Ang kaalaman sa mga opisyal na rekord, at sa mga dokumento at papeles tungkol sa mga opisyal na gawain, transaksyon, o pasya, gayon din sa mga datos sa pananaliksik ng pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sa ilalim ng mga katakdaang maaaring itadhana ng batas.

Hindi dapat hadlangan ang karapatan ng mga taong-bayan kabilang ang mga naglilingkod sa publiko at pribadong sektor na magtatag ng mga asosasyon, mga unyon, o mga kapisanan sa mga layuning hindi lalabag sa batas. Ang mga pribadong ariarian ay hindi dapat kunin ukol sa gamit pambayan nang walang wastong kabayaran.

Hindi dapat ipagkait sa sino mang tao ang malayang pagdulog sa mga hukuman at sa mga kalupunang mala-panghukuman at sa sat na tulong pambatas nang dahil sa karalitaan. Kung hindi niya makakayanan ang paglilingkod ng abogado, kinakailangang pagkalooban siya ng isa.

Hindi maiuurong ang mga karapatang ito maliban kung nakasulat at sa harap ng abogado. Ipinagbabawal ang mga lihim kulungan, solitaryo, ingkomunikado, o iba pang katulad ng anyo ng detensyon. Ang lahat ng mga tao, maliban sa mga nahahabla sa mga paglabag na pinarurusahan ng reclusion perpetua kapag matibay ang ebidensya ng pagkakasala, bago mahatulan, ay dapat mapyansahan ng sapat ng pyador, o maaaring palayain sa bisa ng panagot ayon sa maaaring itadhana ng batas.

Hindi dapat bawalan ang karapatan sa pyansa kahit na suspendido ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus. Hindi dapat kailanganin ang malabis na pyansa. Gayon man, matapos mabasa ang sakdal, maaring ituloy ang paglilitis kahit wala ang nasasakdal sa pasubaling marapat na napatalastasan siya at di makatwiran ang kanyang kabiguang humarap.Ang Republic Act o kilala din sa tawag na Magna Carta for Women ay isang batas para sa proteksyon ng karapatan pantao ng mga kababaihang Pilipino at naglalayon na tanggalin ang lahat ng uri ng diskriminasiyon, lalo na sa mga kababaihan na marginalized o mga babae na bahagi ng mga sektor na hindi nabibigyan ng wastong representasyon sa lipunan.

Ang pagpigil o pagbibigay ng restriksyon sa mga gawain o pagkilos batay sa kasarian na naglalayon na pahirapan o alisin ang kakayahan ang mga babae na magkamit, tamasain o magamit ang mga karapatan at kalayaan na ginagawad sa kanya ng konstitusyon pulitikal, sibil, ekonomiko, kultural na karapatan at iba pa. Lahat ng babaeng Pilipino, anuman ang edad, pinag-aralan, trabaho o hanapbuhay, propesyon, relihiyon, uri o pinagmulan ethnicity ay saklaw ng Magna Carta.

Ginawa na tuwirang responsibilidad ng pamahalaan na proteksyunan ang kababaihan sa lahat ng uri ng diskriminasiyon at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan.

Katuwang ang mga ahensya at yunit nito, maglalatag ang pamahalaan ng mga nararapat at mabisang paraan upang maisakatuparan ang mga layunin ng batas. Kabilang sa mga paraan na ito ang paglikha at pagpapatupad ng mga batas, patakaran at programa na nagsasaalang-alang sa mga pangangailangan ng mga babae, tungo sa kanilang kahusayan at kabutihan.

Gagawa rin ng mga hakbang ang pamahalaan upang marepaso o maalis ang mga batas, patakaran, programa, at polisiya na nagpapalala sa diskriminasiyon laban sa kababaihan. Ang isa pang hamon ng batas sa pamahalaan ay ang basagin ang mga stereotype at tanggalin ang mga istrukturang panlipunan tulad ng kostumbre, tradisyon, paniniwala, salita at gawi na nagpapahiwatig nang hindi pantay ang mga babae at lalaki. Sila ang mga wala o may limitadong kakayahan namatamo ang mga batayang pangangailangan at serbisyo.

Kabilang dito ang mga kababaihang manggagawa, maralitang tagalungsod, magsasaka at manggagawang bukid, mangingisda, migrante, at kababaihang Moro at katutubo.

Skip to content. Table of Contents. Share this: Twitter Facebook. Previous Previous post: Ano ang Kasaysayan?Ang mas mahalagang tanong: alam ba ng magulang, kapamilya, mga guro at ng mga tao sa paligid mo?

Noong nagsimula akong mangolekta ng panitikang pambata, kapansin-pansin na ang huling pahina ng Aklat Adarna nakalaan sa karapatan ng bata. Bilang guro, pinag-aralan din namin ito sa unibersidad.

Unang linya pa lang ng kanta, natumbok na ng APO ang layunin ng artikulong ito: na ang bawat bata ay may karapatan. Ayon sa Child Rights Information Network, nahahati sa dalawang kategorya ang karapatan ng mga bata:. Economic, Social and Cultural Rights ay tumutukoy sa pangunahing pangangailangan ng katulad ng pagkain at tubig, bahay, edukasyon, pangangalaga ng kalusugan at maging ang mga karapatang-kultural ng mga katutubo na kinabibilangan ng bata.

Environmental, Cultural and Developmental Rights naman ang karapatan ng bawat bata na mamuhay sa ligtas na kumunidad na makilahok sa pag-unlad ng ekonomiya, kultura at maging sa pagpapalakad ng pamahalaan. Maliban dito, may karapatan din ang mga bata na maprotektahan sa anumang abuso, pagpapabaya at diskriminasyon. Dapat malaya sila na maglaro at matuto.

Mga Uri Ng Karapatan

Kung susuriing mabuti, ang mga pangangailangan na ito ay matutugunan ng pamilya, paaralan at lipunan. Lubhang mahalaga ang edukasyon sa pagbuo ng pagkatao ng kabataan.

Kaya nakatutuwa na kabilang ito sa mga priorities ng pangulo ng ating bansa. Layunin ni P-Noy na itaas ang kalidad ng edukasyon sa bansa sa pamamagitan ng pagdagdag ng dalawang taon sa 10 taong ginugugol ng mga estudyante sa eskwela. Mapapalawak natin ang basic education cycle mula sa napakaikling sampung taon tungo sa global standard na labindalawang taon. Armin Luistro. Naniniwala si Luistro sa sinabi ng pangulo na pag maayos ang edukasyon sa Pilipinas, maayos ang mga problema ng bansa at makakabuo ng mas matatag na sosyedad at gobyerno.

Ngunit hindi lahat ay sang-ayon dito. Ang Student Council Alliance of the Philippines ay humahanga sa layunin ng president ngunit tingin nila, hindi pa handa ang bansa sa ganitong reporma. Dahil maraming magulang ang nahihirapan na pag-aralin ang mga anak, baka magbunga pa daw ang karagdagang dalawang taon sa paglobo ng bilang ng dropouts sa mga paaralan.

Simpleng math: ang karagdagang dalawang taon ay nangngahulugan lamang ng karagdagang gastos. Maige pa, ayon sa grupo ng mga kabataang lider, na solusyunan muna ang kakulangan ng mga kwalipikadong mga guro at mga maayos na eskwelahan. Ang tugon ni Sen. Ang Ramon Magsaysay Awardees na sina Christopher Bernido and Marivic Carpio-Bernido ay naniniwalang kailangan munang ayusin ang mga namamayagpag na problema sa edukasyon, lalo na sa basic education, bago magdagdag ng dalawang taon.

Your email address will not be published. See more videos on our YouTube channel! Ni Liwliwa Malabed Ang mas mahalagang tanong: alam ba ng magulang, kapamilya, mga guro at ng mga tao sa paligid mo? Ang bawat bata sa ating mundo Ay may pangalan may karapatan Unang linya pa lang ng kanta, natumbok na ng APO ang layunin ng artikulong ito: na ang bawat bata ay may karapatan.

Ayon sa Child Rights Information Network, nahahati sa dalawang kategorya ang karapatan ng mga bata: Economic, Social and Cultural Rights ay tumutukoy sa pangunahing pangangailangan ng katulad ng pagkain at tubig, bahay, edukasyon, pangangalaga ng kalusugan at maging ang mga karapatang-kultural ng mga katutubo na kinabibilangan ng bata.

Bakit may mga Baby George? Prosti -Tu i tion : Prostitusyon pang-tuition Pagbubuntis bilang porma ng rebelyon Pwede ka pa sumali sa video contest! Hagdang palayan at walang katapusang pagbubuntis Walang Iwanan sa Biyaheng Kalusugan. The following two tabs change content below.

Bio Latest Posts.Saturday, December 29, Modyul 24 Karapatang Pantao.

1. Mga Uri Ng Karapatang Pantao

Pangkalahatang Impormasyon. May Akda. Hindi inilahad. Pamagat ng Aralin. Karapatang Pantao. Silid Aralan. Araling Panlipunan III. Layunin at Pagsusuri.

Mga Layunin. Paghahandang Mag-aaral. Paghahandang Pan-Guro. Gawaing Mag-aaral. Gawaing Guro. Mga bata. Mga katutubo. Inihanda Nina:. Mga Guro. Iniwasto ni:. Polytechnic University of the Philippines. Commonwealth, Quezon City Campus. Modyul Karapatang Pantao.

Prepared by:. Jasmin E. Jeniffer I. Submitted to:. Sheryl R. Morales, Ph. Panimulang Pagsusulit. Panuto: Isulat kung ang mga sumusunod na karapatan at karapatang Sibil, Pulitikal, Pangkabuhayan, Panlipunan at Pangkultural. Karapatang mabuhay. Karapatang maghanapbuhay. Karapatang maglibang at magpahinga. Karapatang sumali sa asembilya. Karapatang sa edukasyon. Karapatang panatilihin ang sariling sistema ng pagpapahalaga. Karapatang bumoto.Ang mga karapatang pantao ay mga pamantayang moral o kaugalian [1] na naglalarawan ng mga tiyak na pamantayan ng paggawi ng tao at palaging protektado bilang mga karapatang likas at legal sa batas-munisipyo and batas-pandaigdigan.

Naging napakamaimpluwensya ang doktrina ng karapatang pantao sa larangan ng pandaigdigang batas at sa loob ng mga pandaigdigan at panrehiyonal na institusyon. Iminumungkahi ng ideya ng karapatang pantao [8] na "kung maaaring sabihin na may karaniwang wikang moral ang pahayag pangmadla ng pandaigdigang lipunan tuwing kapayapaan, ito ay yaong sa karapatang pantao". Patuloy ang mga matibay na pag-angkin na ginawa ng doktrina ng karapatang pantao sa pagpupukaw ng maraming pag-aalinlangan at debate tungkol sa nilalaman, kaurian at katwiran ng karapatang pantao hanggang sa panahong ito.

Ang eksaktong kahulugan ng salitang karapatan ay kontrobersyal at paksa ng patuloy na debateng pilosopikal; [9] habang nagkakaisa na sumasaklaw ang karapatang pantao sa malawakang uri ng mga karapatan [5] tulad ng karapatan sa makatarungang paglilitisproteksyon mula sa pang-aalipinpagbabawal sa henosidyokalayaan sa pananalita [10] o karapatan sa edukasyonmay di-pagkakasundo tungkol sa alin ng mga tanging karapatan ang dapat maisasama sa pangkalahatang balangkas ng karapatang pantao; [1] iminumungkahi ng iilang palaisip na ang karapatang pantao ay dapat saligang kahilingan upang maiwasan ang mga pinakamalubhang kaso ng abuso, habang itinuturing ito ng iba bilang mas mataas na pamantayan.

Karamihan sa mga simpleng ideya na nagbigay-buhay sa kilusan ng karapatang pantao ay nabuo pagkatapos ng Ika-2 Digmaang Pandaigdig at mga kaganapan ng Holokausto[6] na humantong sa pagpapatibay ng Pandaigdig na Pagpapahayag ng mga Karapatang Pantao sa Paris ng Pangkalahatang Kapulungan ng mga Nagkakaisang Bansa noong Hindi nagkaroon ang mga sinunang tao ng magkatulad at makabagong pagkaunawa ng pandaigdigang karapatang pantao.

Ang Panukalang Batas ng mga Karapatan Ingles: Bill of Rights ay ang kalipunan, talaan, o buod ng mga karapatang naaayon sa batas.

uri ng karapatan

Isang halimbawa nito ay ang unang sampung susog pagbabago sa Konstitusyon ng Estados Unidos, na ipinagtibay noong at naggagarantiya sumasagot o nangangako ng ganyang mga karapatan katulad ng mga kalayaan sa pagsasalita, pagpupulong, at pagsamba. Isa pang halimbawa ay ang kasunduang pangkonstitusyon ng Inglatera noongna kumumpirma o tumiyak sa deposisyon pagkatanggal sa tungkulin ni Haring James II ng Inglatera at ang aksesyon pagtatalaga sa tungkulin o trono nina William at Mary ng Inglatera, na gumarantiya sa paghahalilihang Protestante, at ang paglalatag o pagtatalaga ng mga prinsipyo ng supremasya o pangingibabaw na parlamentaryo.

Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito. Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya.

Karapatang Pantao

Sininop mula sa ang orihinal noong Marso 28, Nakuha noong Nobyembre 8, Kategorya : Batas Karapatang pantao. Nakatagong kategorya: CS1 maint: archived copy as title Stub Mga lathalaing dapat palawigin. Mga ngalan-espasyo Artikulo Usapan. Naiiba pa. Mga tingin Basahin Baguhin Baguhin ang batayan Kasaysayan.

Higit pa. Sa iba pang mga proyekto Wikimedia Commons. Mga kagamitan Mga nakaturo rito Kaugnay na mga pagbabago Mag-upload ng file Mga natatanging pahina Permanenteng kawing Impormasyon ng pahina Item na Wikidata Sumangguni. Huling pagbabago:1 Abril Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye.Learn more about Scribd Membership Home. Read Free For 30 Days. Much more than documents. Discover everything Scribd has to offer, including books and audiobooks from major publishers.

Start Free Trial Cancel anytime. Mga Uri Ng Karapatang Pantao. Uploaded by nhfdbhddhsdeyterhguy. Document Information click to expand document information Description: jhsus. Date uploaded Nov 29, Did you find this document useful?

uri ng karapatan

Is this content inappropriate? Report this Document. Description: jhsus. Flag for inappropriate content. Download Now. Related titles. Carousel Previous Carousel Next. Jump to Page. Search inside document. Documents Similar To 1. Pinoy Collection. Gabby Torres. Lau Rice. Troy Cardenas. Jelly Bean. Ha Zy AC. Nathan Ingalla. Liezel Jmnz Bcg.All Rights Reserved. The material on this site can not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise used, except with prior written permission of Multiply.

Hottest Questions. Previously Viewed. Unanswered Questions. Mga tanong sa Tagalog. Wiki User October 05, AM. Ang ibig sabihin nito ay ang mga karapatan na ito ay may kinalaman sa Diyos. Ang mga karapatan na ito ay may kinalaman sa pamahalaan o gobyerno. Ang mga karapatan naman na ito ay sa panlipunan o sa kapwa.

Ang mga karapatan na ito ay may kinalaman sa mga kabuhayan upang lumigaya ng masaya. Halimbawa: karapatan magkaroon ng trabaho. Ano ang ibat-ibang uri ng pamahalaan.

Asked in Mga tanong sa Tagalog Ano ang ibat ibang uri ng wika?

1. Mga Uri Ng Karapatang Pantao

Asked in Mga tanong sa Tagalog Ano ang iba't ibang uri ng panitikan? Asked in Mga tanong sa Tagalog Ano ang iba't ibang uri ng dula?

uri ng karapatan

Asked in Mga tanong sa Tagalog Anu- ano ang ibat ibang uri ng buwis? Asked in Mga tanong sa Tagalog Iba't-ibang uri ng sugnay? Asked in Mga tanong sa Tagalog Ano ang iba't ibang uri ng texto?

Mga Karapatang Pantao

Asked in Mga tanong sa Tagalog Ibat-ibang uri ng seremonya? Asked in Mga tanong sa Tagalog Ano ang ibat-ibang uri ng festivals? Asked in Mga tanong sa Tagalog Anu-ano ang ibat-ibang uri ng batas? Asked in Mga tanong sa Tagalog Ano ang ibat ibang uri ng pananampalataya?

Asked in Mga tanong sa Tagalog Ano ang mga ibat-ibang uri ng tula? Asked in Mga tanong sa Tagalog Ibigay ang ibat ibang uri ng ideolohiya at kahulugan nito? Asked in Mga tanong sa Tagalog Ano ang ibat ibang uri ng tuluyan? Asked in Mga tanong sa Tagalog Ano ang ibat ibang uri ng nobela? Asked in Google Ibat-ibang uri ng pang-uri? Patakaran, panunuran, pamahagi, patakda. Asked in Mga tanong sa Tagalog Anu-ano ang mga yamang mineral? Asked in Mga tanong sa Tagalog Ano ang kahulugan ng mga ibat-ibang uri ng pang-abay?

Asked in Google Ibat-ibang uri ng pabula? Asked in Mga tanong sa Tagalog Anu-ano mga ibat ibang uri ng panandang pandiskurso? Asked in Mga tanong sa Tagalog Ano ang ibat ibang uri ng pagtatanong? Plzz Kailangan q Ng Sagot. Asked in Mga tanong sa Tagalog Ano ang ibat ibang uri ng lokasyon ng pilipinas?


thoughts on “Uri ng karapatan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *